OK
Filter Interchange

Replacement filter elements from a single source

 

 شناسنامه فیلتر

آنچه در تامین قطعات یدکی از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد دردست بودن مشخصات کامل قطعه مورد نظر است. در بیشتر موارد به دلیل تعویض متوالی قطعات و استفاده از برندهای مختلف سازنده فیلتر اطلاعات مربوط به فیلترها  ناقص می باشد که شرکت پارس توسعه این مشکل را با بهره گیری از تجربه ، استفاده از دانش روز دنیا و همچنین همکاری با سازندگان معتبر و بین المللی فیلتر مرتفع می نماید .
معرفی معادل های فیلتر مورد نظر و انتخاب از محصولات با کیفیت هدف اصلی این برنامه می باشد.
همچنین جلوگیری از هدر رفت سرمایه های داخلی و حمایت از تولید بومی هدف دیگر طرح بوده که با ارزیابی فیلترها و امکان تامین داخل زمینه را برای استفاده از محصولات داخلی و ارتقاء کیفیت فراهم می آورد.