OK

پوستر فیلتراسیون روغن

Click on It!


 

این هفته نیز بحث آلودگی های روغن را ادامه می دهیم. در این هفته با روشها و استانداردهای مانیتورینگ آلودگی ذرات در روغن بیشتر آشنا خواهیم شد.

 

 

در مطالب این هفته سه استاندار آلودگی ذرات را ببرسی میکنیم1-     استاندار ISO44062-     استاندارد NAS 16383-     استاندارد ISO 4407  قسمت اول : استاندار ISO 4406

در این استاندار تعداد ذرات بزرگتر از 4 ، 6 و14 میکرون در یک میلی لیتر از حجم روغن به کمک نور لیزر شمارش شده و کد گذاری می گردد.شکل زیر نحوه شمارش میزان ذرات را نشان می دهد. همانگونه که در شکل مشخص شده است. نور لیزر به یک لوله مویی شکل که از آن نمونه روغن در حال جریان است بر خورد کرده و می تواند میزان ذرات را به کمک سنسور در یافت کننده شمارش کند . با کمک این دستگاه امکان شمارش ذرات بیشتر از 4 ، 6 ،14 میکرون میسر خواهد شد. به اصطلاح از این دستگاه به عنوان شمارنده ذرات به کمک نور لیزر نام برده میشود.شایان ذکر است تعداد ذرات در 1 میلی لیتر مورد ارزیابی قرار می گیرد

 

.